تابلو پشت بامی

از این نوع تابلوها برای نصب در نقاط مرتفع مانند پشت بام ها استفاده میشود.  همچنین در زیباسازی نمای بلند ساختمان ها بی تاثیر نیست.