تابلو لتر مکس

با نور دهی تک رنگ یا 7 رنگ می باشد

یکی از جدیدترین حروفهایی است که به کار میرود که در لبه های این نوع حروف به صورت نواری به عرض 2 cm نور دهی دارد که باعس زیبایی هر چه بیشتر حروف می شود در همه حروفها نور دهی فقط از جلو و یا کل حروف است. ولی در این حروف هم از جلو وهم از بغل ها به صورت جداگانه نور دهی زیبا و منظم دارد